Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING SPECIAL FAMILY CARE

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen via info@specialfamilycare.nl.

Artikel 1                     Wie zijn wij?

Special Family Care is een Vennootschap onder Firma, gevestigd te (2671 GW) Naaldwijk aan de Stokdijkkade 17. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83282475. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2                     Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoelang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken jouw naam, adres, e-mail, geboortedatum, telefoonnummer, BSN en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Wij verwerken deze gegevens in Zilliz en gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 20 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Daarnaast leggen wij de voortgang van  onze begeleiding vast in een (elektronisch) dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerken wij, met jouw expliciete toestemming, naast bovenstaande gegevens tevens verslagen, zorgplannen, toestemmingsformulieren en eventuele opnames van onze begeleiding of sessies. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) bewaren wij jouw dossier tot 20 jaar gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is voor de behandeling. In geval jij minderjarig bent, gaat de bewaartermijn van 20 jaar in vanaf jouw achttiende levensjaar.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, factuuradres, e-mail, klantnummer, bankgegevens, BSN en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij de betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou verwijderen dan wel anonimiseren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij jouw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij de inhoud van jouw bericht met indien gewenst jouw naam en relatie tot de cliënt. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang en zullen wij verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor onze bedrijfsvoering of jij hier een verzoek toe doet.

Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam en e-mailadres. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons zodat wij contact met jou op kunnen nemen. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Ten behoeve van jouw persoonlijke account via Zilliz verwerken wij tot slot een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres en/of gebruikersnaam. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen.

Artikel 3                     Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Daarnaast kunnen wij jouw gegevens verkrijgen via de gemeente, scholen en (zorg)instellingen.

Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen worden verzameld met ouderlijke toestemming. Als jij ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op.

Artikel 4                     Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons laat verwerken.

  1. Inzage – Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens aanpassen in jouw persoonlijke account.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar info@specialfamilycare.nl. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5                     Wie ontvangen jouw gegevens?

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Wanneer wij jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerken, zullen wij passende beveiligingsmaatregelen treffen.

Artikel 6                     Slotbepalingen

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@specialfamilycare.nl. Als jij een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.